Firma EKOSERVIS, s. r. o. Humenné bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23. 09. 1994 a vznikla dňom zápisu do obchodného registra dňa 28.11.1994. Pôvodný názov firmy Emil, s. r. o. bol spoločenskou zmluvou zo dňa 9.11.1999 zmenený na súčasný názov firmy. Spoločníkom spoločnosti je Ekoline s.r.o., Humenné. Konateľom spoločnosti je RNDr. Milan Dobňák.

Spoločnosť Ekoservis s.r.o., Humenné vlastní certifikáty ISO a to:

  • OHSAS 18001:1999 – systém manažérstva BOZP
  • ISO 9001:2000 – systém manžérstva kvality spoločnosti
  • IISO 14001:2004 – systém enviromentálneho manažérstva spoločnosti

Dominantnou podnikateľskou činnosťou firmy je nakladanie s odpadmi. Firma EKOSERVIS, s. r. o. Humenné je majiteľom a prevádzkovateľom regionálnej skládky odpadov III. Stavebnej triedy v katastri obce Myslina – Lúčky, ktorú prevádzkuje od 1.1.2001. Skládka pozostáva zo 4 kaziet a pôvodná kapacita skládky bola cca 260.000 m 3. V súčasnosti je k dispozícii kapacita v objeme cca 110.000 m3. Firma má uzatvorené viaceré zmluvy o zneškodňovaní odpadov s podnikateľskými subjektami (napr. Chemes, a. s. Humenné, A.S.A. s.r.o., Kosit a.s. ) i s mestom Humenné a viacerými obcami okresu Humenné. V roku 2004 firma zrealizovala rozšírenie skládky odpadov o 3. a 4. kazetu. Spoločnosť plánuje v rokoch 2013-2014 rozšírenie skládky o ďalšiu kazetu v objeme cca 130.000 m3. Ďalšou podnikateľskou aktivitou firmy je Dekontaminačné stredisko na kaly a zeminy znečistené ropnými látkami, ktoré svoju činnosť zahájilo v r. 2002., kde sa zhodnocujú odpady činnosťou R3, t.j. recyklácia alebo spätné získavanie organických látok, vrátane kompostovania a iných biologických transformačných procesov.

Firma zamestnáva v súčasnosti 9 kvalifikovaných a profesionálne zdatných pracovníkov s dlhoročnou praxou v oblasti nakladania s odpadmi.

Súčasný počet dodávateľov – 10.

Súčasný počet odberateľov – 70.