Dekontaminačné stredisko, ktoré sa nachádza v oplotenom areáli Skládky odpadov Myslina – Lúčky na ploche 648,5 m2, je riešené ako nezastrešená plocha, vymedzená z troch strán obvodovými prefabrikovanými dielcami, ktoré sú opatrené hydroizolačným náterom.

Na vymedzenej časti dekontaminačnej plochy je umiestnené biodegradačné zariadenia – Bioreaktor kontajnerového typu, o kapacite pd 3000 do 8800 ton biodegradovaných odpadov za rok. Bioreaktor je dávkové zariadenie, ktoré pracuje na aeračnom princípe.

tunelovy_bioreaktor

Na dekonataminačnom stredisku sme oprávnený zhodnocovať odpady kategórie N – nebezpečné, zaradené podľa Katalógu odpadov:

  • 12 01 14 – kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky
  • 12 01 20 – použité brúsne nástroje a brusné materiály obsahujúce nebezpečné látky
  • 17 05 03 – zemina a kamenivo obsahujúca nebezpečné látky
  • 17 05 05 – výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky
  • 17 05 07 – štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky